Το ερευνητικό πρόγραμμα SENSE-Cog

Τα προβλήματα σχετικά με τη νοητική υγεία, την όραση και την ακοή σε ηλικιωμένους ενήλικες συμπεριλαμβάνονται στις κύριες προκλήσεις που αφορούν στη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Η φτωχή νοητική υγεία και τα προβλήματα στην όραση και ακοή συχνά συνυπάρχουν, κάτι το οποίο μειώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των επηρεαζόμενων ατόμων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα SENSE-Cog έχει ως στόχο την προώθηση της νοητικής υγείας. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ αισθητηριακών προβλημάτων και λειτουργίας της νοητικής και ψυχικής υγείας, τον εντοπισμό καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης και ανίχνευσης για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς και την μετατροπή αυτής της γνώσης σε κλινικές εφαρμογές, ώστε το πρόγραμμα να βελτιώσει τη νοητική υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

Μια διεπιστημονική συνεργατική προσέγγιση θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

Πακέτο Εργασίας 2 – Αξιολόγηση: προσαρμογή και επικύρωση εργαλείων αξιολόγησης για τη γνωστική λειτουργία και την αισθητηριακή απώλεια

Το Πακέτο Εργασίας 2 περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνωστικών αξιολογήσεων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν με αξιοπιστία γνωστικές δυσκολίες σε άτομα που έχουν προβλήματα με την ακοή ή την όραση. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αυτό-αξιολόγησης για την ακοή, την όραση και τη μνήμη.

Πακέτο Εργασίας 3 – Παρέμβαση: κλινική δοκιμή μιας καινούριας παρέμβασης αισθητηριακής υποστήριξης’ για

βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας ατόμων με άνοια

Η γνωστική έκπτωση και η άνοια επιβαρύνονται από επιπρόσθετες δυσκολίες στην επικοινωνία, τη μειωμένη πρόσληψη αισθητηριακών ερεθισμάτων και την κοινωνική απομόνωση λόγω των προβλημάτων στην ακοή και στην όραση. Αυτό το Πακέτο Εργασίας, περιλαμβάνει την διαμόρφωση και την αξιολόγηση μιας ‘παρέμβασης αισθητηριακής υποστήριξης’ που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες στην όραση και την ακοή, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για άτομα με άνοια. Η αξιολόγηση της παρέμβασης περιλαμβάνει μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή της παρέμβασης σε όλα τα ερευνητικά κέντρα που συμμετέχουν, δηλ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Πακέτο Εργασίας 4 – Εκτίμηση: αναλύσεις οικονομικών της υγείας και αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας

Αυτό το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει την εκτίμηση του κόστους που σχετίζεται με υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ευημερίας για περιπτώσεις όπου υπάρχει γνωστική και αισθητηριακή απώλεια. Η εκτίμηση θα βασιστεί στα δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό πληθυσμό  που συμμετέχει στο Πακέτο Εργασίας 1. Το Πακέτο αυτό θα υπολογίσει επίσης τα οικονομικά οφέλη από την βελτιωμένη ποιότητα ζωής που θα προκύψει από την ‘παρέμβαση αισθητηριακής υποστήριξης’ στο Πακέτο Εργασίας 3.

Πακέτο Εργασίας 5 – Συμμετοχή: ένα καινοτόμο Ευρωπαϊκό  δίκτυο συμμετοχής και εμπλοκής με στόχο να προσφέρει καθοδήγηση στην έρευνα και να συμμετέχει στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Το Πακέτο Εργασίας 5 περιλαμβάνει ένα δίκτυο ομάδων που αποτελούνται από ασθενείς και μέλη του κοινού, οι οποίες παρέχουν συμβουλές για όλες τις παραμέτρους του ερευνητικού προγράμματος  SENSE-Cog.

Πακέτο Εργασίας 6 – Διαχείριση και διακυβέρνηση: Το Πακέτο Εργασίας 6 αφορά στην παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος SENSE-Cog.

Πακέτο Εργασίας 7 – Ηθικά Ζητήματα: Το Πακέτο Εργασίας 7 αφορά στην διευθέτηση των ηθικών ζητημάτων της έρευνας.

SENSE-Cog has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 668648.